Reglemente för den på Herrestads gods inrättade skolan

§ 1.

 I denna skola kommer tiden till undervisning att utgöra Tvenne Terminer. Den första för de mindre barn från 7 till 9 år börjas den 1 May och fortfar till Octobers slut; den andre för de större barn från 10 till 15 år börjas d; 1 November till slutet af April månad. I förste Terminen warer ferierna från d;  16 Decbr; till straks efter trettonde Dag; i den andra från d; 12 Juny till d; 1 July.

§ 2.

 I första Termin börjas läsningen klokan 7 om morgnar fortfar till klokan 11. På eftermiddagen börjas kl: 1 och läses til kl: 4. I andra Terminen börjas läsningen klokan 8 och fortfar till klokan 12. På eftermiddagen börjas kl: 1 och läses til kl: 3. Ljus tillsläppas af Skolmästarn den tid det behöfves. Lördagseftermiddagarne äro fria, eller användas af Läraren efter behag.

§ 3.

 Alla morgnar börjas läsningen med morgonbön, hvarefter Bibelläsning följer. Bönen och Bibelläsningen förrättas af Läraren sjelf med andakt och vördnad i Ord och åtbörder. Derefter skrides till Dagens göromål. Alla aftnar slutas likaledes  med bön, men ingen Bibelläsning företages då.

§ 4.

Uti skolan undervisas i Christendomen, Innan och Utanläsning, Skriftning, Räckning. De mera försigkomna barnen erhålla dessutom undervisning i de första grunderna Physik och Astronomi samt i fäderneslandets Historia och Geografi, jämte allmänna Geografien. Och bör den Skollärare, som antages alltid äga tillräckliga kunskaper häri, jämte en oskrymtad Gudsfruktan och värdig vandel.

§ 5.

Wäxelundervisningsmethoden får, såsom i stiftarens tanka mindre moraliskt god, ej i denna skola införas.

§ 6.

Minst 3:ne gånger i veckan skall Cathechesation hållas med alla barnen af hvarje termin, hvarvid lilla Catechesen efter Professor Bergquists  utveckling först genomgås och sedan Prosten Shartaus därpå grundade frågobok. Denna bör ske enkelt och tydligt, så att äfven de yngre barnen, småningom kunna fatta begrepp om Christendomens hufvudstycken, samt med beständiga tillämpningar på de små barnen sjelfva, att de tidigt må vänjas att vända sin uppmärksamhet på sitt eget inre. Likväl får vid undervisningen (i) den antagna Förklaringen ingalunda åsidosättas.

§ 7.

För öfrigt får Läraren fördela Undervisningsämnen och upprätta Schema efter eget godtfinnande.

§ 8.

Så snart något barn på godset uppnått Sju år, skola föräldrarana låta det i Skolan inskrivfa, hvarefter det genast sin skolgång begynner. Häröfver håller Skolmästaren hand och uttar därför årligen hos Pastorn en förteckning på alla sådana barn. Om föräldrarne hålla sina barn undan, anmäle han det hos Skolans Styresman. Då barnen inskrifvas böra de känna bokstäfwerne.

§ 9.

Ingen får utan Styresmannens och Lärarens särskilda tillåtelse wara borta någon Termin. Intet barn få från skolan afgå, förrän han uppnått följande kunskaper:

  1. Läsa rent och färdigt alla Svenska och Latinska samt Skrifstilar innantill.
  2. Utantill Lutherii Catheges och förklaring, Shartaus tryckta Frågebok, Hübners bibliska historia.
  3. Kunna skrifva en någorlunda läslig stil, samt Räckna quattuor Species, sorter och något bråk.

    Då ett barn har dessa kunskaper, må det från skolan vid nästföljande Examen dimitteras. Dock böra de försigkomna barnen äfven inhämta undervisning i de ofvansagda stycken, förrän de från skolan afvgå.

§ 10.

Wid en termins början upprättar Läraren Catalog öfver alla barnen jämte den kunskapsgrad de innehafva. Derefter fördelar han dem i särskilda klasser, så att de stafvande barnen utgöra en klass, de som läsa rent en, de som läsa utantill lilla cathegesen en, Förklaringen en, de skrifvande en o.s.v. för att bättre kunna ha reda och uppsigt på dem alla. Hvardera afdelning sättes för sig.

§ 11.

Wid hvarje Termins slut hålles examen i Skolans Inspektors och, om möjligt, någon av Församlingens Prästerskaps närvaro, och de barn, somhunnit sin Cours demitteras. Böcker och dylikt utdelas till de flitigare, som läraren föreslår, hälst N. Testamenten  eller Biblar. Denna dag bör för godset vara en Högtidsdag. Barnen infinna sig högtidsklädda och de föräldrar som vilja.

§ 12.

För hvarje barn erlägges hvarje Termin i Skolpenning 12. Rgs. hvaraf  bildas en Skolkassa, som avf Läraren förvaltas under Styresmannens tillsyn och årlig redogörelse inför honom. Af denna kassa inköpes de premier som vid Examen utdelas. Om  möjligt tillses efter hand, att alla barnen får Biblar.

§ 13.

Året förrän barnen skola confirmeras infinna de sig någon tid, som af  läraren bestämmes för att repetera och genomgå de stycken som de förut i Skolan hafva lärt.

§ 14.

Lärarens aflöning bestämmes vid hvarje ombyte utaf ägaren till Herrestad.

§ 15.

Inga barn, som icke höra till godset, får skolläraren mottaga, utan så är, att hans Principal det särskilt tillåter.

§ 16.

Skolan står så i œconomiske som alla andra hänseende under ägaren till Herrestad, till vilken Läraren i alla förekommande fall har att vända sig och som utgör Skolans Styresman samt utnämner Skollärare.
Herrestad den 28 May 1834
Joh. Phil. Petersén