Brev från Kung Carl IV Johan

Genom

«Tillbaka till arbetsföreningen

Ni har icke kunnat välja ett säkrare medel att tala till konungens faderliga hjärta än genom de enkla, tillfredställande teckningar av de lyckliga resultat, som den industriella verksamheten utövat på de fattigas ställning inom er församling. Dess resulat överstiga vida konungens förväntan, och emedan verksamheten utvidgats så, att den omfattar flera socknar, lika vanlottade av naturen, är denna förening en stor välgärning för edra trakter. Hans majestät har uttryckligen  befallt mig skriva till eder, att han ingalunda tillskriver sig den framgång I haven rönt. Det är idéns liv, utfört genom de förenade krafternas nit och omsorg som uppehållit verksamheten intill nu.  Hans majestät förklarar, att han, i motsats till edra tacksamma yttrande mot honom, är eder alla förbunden, att I haven öppnat åt honom ett tillfälle att bidraga till framgången av Edert välgörande företag. H.M. vill ej att en så skön inrättning skall, av brist på arbetsbeställningar, stanna på halva vägen, varför han beslutit fortfara med sin hjälp och höga protektion. Vidare har H.M. befallt mig tillägga, att han vid genomläsandet av eder årsberättelse känt en ljuvlig tillfredsställelse, emedan han därigenom övertygades, att så länge denna utomordentligt välgörande stiftelse bibehålles i samma anda och kraft, vari den nu är verksam, skall folket i edra trakter livas till sparsamhet och kärlek till arbetet, och därigenom fortfarande göra sig förtjänt av regeringens protektion och deltagande. Må alla de fromma personer, som arbeta i denna förening för de fattiga, var och en på sitt håll vinna lycklig framgång i sina bemödande och sin inverkan på den arbetande klassen.