Exempel på hur föreningens arbete har spritt sig

«Tillbaka till arbetsföreningen

I årsberättelsen för 1856-1857 ger mormor exempel för hur föreningens verksamhet sprider sig. Här berättar mormor om familjer både i Värnamo, Forsheda och Kulltorp som tack vare arbetsföreningen har fått en nystart i sina liv. Hjälpen har nu nått 4 mils radie från Herrestad. Som i de flesta exemplen är det kvinnorna som går före.

Arbetsutdelningen sträcker sig till många socknar, ja - väl 4 mil i omkrets. Att hjälpa ur nöden och skydda för densamma,s å vitt vi kunna, är vår önskan. Några exempel på hur vi med våra svaga bemödanden lyckats i förstnämda fall följa nu.
I Forsheda socken äro trenne alldeles utfattiga hushåll, som genom arbetsfördelningen erhållit mycket hjälp. Det ena är ett ungt folk, har blott ett års tid arbetat på föreningen och hustrun har på denna tid förvärvat sig sädessäd samt 30 rdl., för vilka penningar hon köpt sig en ko.

Det andra hushållet, en fattig hustru med fem barn och en oduglig man, har även genom hustruns flit hållits uppe samt hindrats ifrån att fullkomligt försjunka i elände och uselhet. 

Foto Åke Ahlström 2004
Mannnen på bilden har inget med den oduglige mannen i med texten att göra

Det tredje är en gammal piga som genom sina händers arbete uppehåller sig själv och en gammal blind fader.
I Kulltorps socken bor, långt ute i en stor mosse, en gammal gubbe med sin ålderstigna hustru. Ett stycke ifrån dem bor deras gifta dotter - båda dessa hushåll äro ytterst fattiga, men genom det att de får arbete på föreningen förtjänar de dock så mycket, att de icke behöva svälta eller gå omkring och tigga. Den gamla gumman spinner blånor och knyter efsingar.
I Värnamo är likaledes en fattig hustru, som genom arbete åt föreningen försörje sig och sina många barn. 
Många fler exempel på hur gott det är, när arbeten tillhandahålles åt de fattiga, kunde visserligen upprepas; men för att icke bliva allt för vidlyftig vilja vi inskränka oss till de nämda. Nog av för att visa väsignelsen av arbetsföreningens verksamhet, varpå de flesta arbetarinnor också tro, varför de arbeta med fröjd.

«Tillbaka till arbetsföreningen