En flicka får tjänst på Öland

«Tillbaka till räddnigsskolan

En flicka, som 1 år varit inackorderad såsom tjänsteflicka hos ett hederligt bondfolk, har kommit  till Öland. Händelsen är värd att berätta. Uti juni kom ett brev från Öland med en alldeles okänd underskrift. De vänliga orden lydde: "Då varje bidrag, huru obetydligt som helst, till det ändamål, som åsyftas med insättningen på Herrestad, icke avslås, så anser jag mig i denna syftning kunna göra en fråga, huruvida någon medellös och fattig flicka av omkring 18 år med ett läraktigt, fromt och kristligt sinne, finnes med bland skyddslingarna, som skulle känna sig nöjd med att vistas uti tvenne äldre personers hus, där hon fortfarande fingo åtnjuta ett barns rättigheter emot ett barns skyldigheter."  Hon antog gärna anbudet och blev fullständigt utstyrd för ett års tid. Nu, efter ett halvt år, får vi veta, att hon uppför sig väl. Dessa utgifter äro inberäknade uti de 625 rdl., som skolbarnen har kostat kassan.