Exempel på barn som intogs

I årsberättelsen för Räddningsskolan 1849-1850 berättar mormor om sex barn som i maj önskar upptas i räddningsskolan. Detta kan säkert vara rättvisande exempel på vad för barn det var frågan om eller vilka situationer barnen hämtades från till räddningsskolan.

  1. Johannes från torpet Bäcken under Källunda, son av en änka. Hans ställning i livet är i alla avseenden ekonomiskt och moraliskt så vanlottad, att skolhemmet får ersätta fadershemmet. Han blir helpensionär. Gud give sin välsignelse.
  2. Isak Mårtensson från Nästa by, bror av sex syskon. Ett hederligt armod förenat med flit råder i denna hydda, där fadern, en lumpsamlare, är sjuklig.
  3. Salomon Johansson från Alsbygget, lydande under Wallerstad. Han är bror av 7 syskon. I denna hydda är största armod. Fadern, en olycklig brottsling, har utstått sitt straff.
  4. Inga Kristina Eriksdotter, syster av fem syskon, hemma i Björkelund under Hörda.
  5. Inga Pettersdotter, syster av 6 syskon. Detta hus är hederligt fattigt; moderns många barnsängar och däerpå följande sjuklighet, två barns bräcklighet och en blind mormoders vård upplyser om behovet. Herren hjälper dem väl, och vi vilja hjälpa på hans vink.
  6. Kristina Johannesdotter från Alaborg i Forsheda socken, dotter till en fattig änka, som arbetar för sina 6 barn med all flit åt föreningen. Hennes man drunknade i Storån för 11½ år sedan. Detta lilla barn upptogs för 3 år sedan ur samma å. Efter flera månaders sjuklighet blev hon alldeles återställd. Måtte denna räddning vara en förebild för hennes eviga frälsning.