Evangelisk kalender 1855

Utgiven av Johan Mikael Lindblad (1817-1893)

Johan Mikael Lindblad var präst och författare. Han uppmuntrats av självaste Tegnér för sin poesi och deltog i Wieselgrens nykterhetsarbete. Han redigerade tidningen Evangelisk kalender mellan 1854-67 . Han hade rest runt i Sverige och andra länder och skriver om den "verksamma kärleken" som hade börjat uppstå på olika platser. På sin resa i Sverige kommer han även till Herrestad och möter personligen den över 70 år gamla mormor på Herrestad. Nedan följer ett uttdrag som ger hans bild av missionsbönerna.

Innan ännu något missions-sällskap hade bildat sig i Sverige, blefvo missions-sammanskomster hållna på Herrestad den första måndagen i hvarje månad. Missionsarbetet följdes med intresse, och det kringboende folket lärde snart att älska och bedja för dess framgång. Dessa sammankomster forfara ännu och besökas af hundratals menniskor.Evangeliskt sinnade christne och prester, ofta från aflägsna orter, sammanträffa då; tal hålla, böner höjas, tankar öfver tidens vigtiga angelägenheter utbytas, vänskapsband knytas, och man reser med uppfriskadt sinne och böneuppfylldt hjerta derifrån. Genom dessa och andra bemödanden har ett varmt kristligt lif spridt sig inom församlinarne vidt och bredt i grannskapet. En af Sveriges utmärktaste talare sade därföre en gång, syftande på det lof och de tacksägelser, som alltid uppstiga från detta ställe: "På Herrestad höras preludierna till det efviga lifvets lof i himmelen".