Årsberättelse av Kärda Arbetsförening 1847

Beställningar  Gåvor

Vi firar i idag firandet av vår lilla stiftelses 10:de år. Huru oansensligt, huru liten och ringa började vi ej densamma år 1838, den 9:de april. Vi trodde utan att se och arbetade oss fram i okunnighet de första åren; men Herren gav förstånd att vårda det lilla senapskornet, som under himmelens milda sol och dagg skulle bliva en bild av det evangeliska senapskornet, i vars skugga mången hungrig och törstig själ skulle svalka och mätta sig.
Vårt utförande av fattigföreningens åliggande är ofullkomligt och vi rädes ej att bekänna, det själva gärningarna förgå men motiverna räcka längre än detta liv. Må då våra värv här på jorden till deras anseende vara orena oh ringa, vi tacka ändå Gud, att han kallat oss till utförande av hans råd och hjälpt oss därmed.
Vi övergå nu till årets ekonomiska ställning. I ren behållning hava vi 2,167 rdl. 4 s. Förlidet år utvisade behållningen 2,176 rdl 47 s.
6,658 alnar hava våra fattiga arbetarinnor både spunnit och vävt.Utbetalt till de arbetande i mjöl, potatis, malt, linneväv, vadmal, biblar, psalmböcker, Nya testamenten m.m. och uti kontanta penningar en summa av värde uppgående till 1,553 rundst. Antalet av de arbetande hushållen utgör emelllan 170-180.

Beställare

Beställningarna innevarande år äro:

För Hans m:t Konungens räkning för................................1500 rdl.
 "     Hennes m:t Drottningens räkning för..........................  225 "
 "     Hennes m:t Änkedrottningens räkning för ..................  300 "
 "     Lappmarkens skolbarn av Svenska Missions-Sällskapet.  200 "
Herr greve J. Hamilton...................................................    50  "
 "     baron Falkengren för kronans rkg...............................  400 "
 "     baron Reuterschöld för  "              "   ...............................     25 "
 "     konsul Willerding för     "              "   ...............................  200 "
Fru grevinnan Eva Mörner  ............................................     40 "
 "                 "          de Geer  ..................................................     60 "
 "                 "          Posse, född Platen.....................................        8 "
 "                 "          Löwenhielm............................................      50 "
 "     friherrinnan Björnstierna..........................................      20 "
 "                 "             Dorotea von Pertzen, Mecklenburg, s. s.
       skänk till "das rahue Haus i Hamburg", vadmal...........     26 "
 "     friherrinnan von Gadau dito dito...............................      26 "
 "     grevinnan von Gadau dito dito .................................       26 "
Fröken von Steding........................................................       20 "
Fru Kindgren................................................................        70 "
Demoisselles Matsen, Avendick, lärft för Hamburgs fattiga       25 "
                                                                                                                   3271 rdl.

Gåvor

Milda gåvor.

Av statssekreteraren Dankwardt.....................................     15 rdl.
 "     herr baron Adolf Rappe.............................................      30 "
 "     fröken Leyonhufvud.................................................      10 "
 "           "      Eva Bergman.................................................        5 "
 "     herr Lövgreen, Göteborg...........................................      30 "
 "          "    mäklare Thomèe..............................................       30 "
 "     Elinore Dickson, Göteborg.........................................       10 "
 "     fru Nicoline Zeton, Höganäs......................................          9 "
 "     fru Jacobson, Växjö..................................................          4 "
 "     herr Fabrikör Ekengren...........................................           5 "
 "     fru Friherrinnan von Gadau....................................       118 "
                                                                                                     Summa 266 rdl.

Herr lagman Dankwardt har skänkt 1 tunna havre och ½ tunna råg, baron Sparre och löjtnant Liljenberg 4 tunnor havre. Herr pastor Engström en tunna potatis och 1 tunna havre åt räddningsskolan. Kvinnornas huslighet samt förökad trevnad i deras hushåll äro moraliska följder av flit och stillhet.
Må då den hjälpande kärleken visa sig år från år mer verksam att upprätthålla vår lilla anstalt.
Den moraliska vinsten visar sig uti fliten som frambringat de omnämnda 6,658 alnar spunna och vävda av vår fattiga uti deras kojor. De har därför ett torftigt bröd, nödvändiga kläder och det dyra ordet. Måtte det senar visa sin välsignelse på deras hjärtan, så har vårt arbete icke varit förgäves utan skall i sinom tid bära frukt till evinnerligt liv.

Emilie Petersen
första förestånderska till Kärdaförsamlingens fattigförening.